ITS SİGORTA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 941388 numarası ile kayıtlı, Küçükbakkalköy Mh. Rüya Sk. No 12 K:2 adresinde faaliyet gösteren ITS SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak, ziyaretçilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Şirket’imizi ziyaret etmiş olmanız nedeniyle, güvenlik birimimiz tarafından sisteme işlenen kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, mesleki verileriniz, araç verileriniz ve aynı zamanda işyerimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla oluşan görsel verilerinizi içeren kişisel verileriniz; Şirket güvenliği amacıyla işlenmektedir.

Şirket güvenliği kapsamında veya çalışanlara ait raporların tarafınızdan teslim edilmesi durumunda bu hususun ispatı kapsamında kimlik verileriniz, iletişim verileriniz ve imza verileriniz işlenebilmektedir.

Buna ek olarak log kayıtlarınız, Şirket içi kablosuz ağ hizmeti sunulması ve Şirket’in yasal yükümlülükleri kapsamında erişim sayfalarının kayıt altına alınması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı kalmak üzere ve kamera sistemlerine bakım onarım gerçekleştiren bilgi teknoloji hizmeti sağlayan şirketlerle, Emniyet Müdürlüğü’ne aktarılabilmektedir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kimlik, iletişim ve görsel verileriniz şirket ziyaretiniz sırasında tarafınızdan doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletilen bilgilerden ve Şirket içerisinde alınan kamera kayıtları ile Şirket girişinde temin ettiğimiz kayıt formu vasıtasıyla, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen ziyaretçiler, Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 Kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme

 Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme

 Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme

 Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme

 Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme

 Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@itsgrup.com mail adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.

 

Başvurularınız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.